Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola

Latest News Bemutatkozás

Az iskola megnevezése: Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola

Vezetője: Dr. Tóthmérész Béla

Titkára: Dr. Valkó Orsolya


A doktori iskolának hét alprogramja van: Alkalmazott ökológia, Biodiverzitás, Biológia, Biotechnológia, Botanika és Növénybiológia, Hidrobiológia, illetve Kvantitatív és Terresztris Ökológia.

Az élők világát óriási mértékű változatosság jellemzi, amely megnyilvánul a biológia minden szerveződési szintjén. A gének különböző allélok formájában léteznek, óriási a változatosság a fiziológiai mechanizmusok területén, az egyedek talán legfontosabb tulajdonsága, hogy különböznek egymástól viselkedésükben, a társulások és biomok szintjén is hatalmas mértékű a diverzitás. A Biodiverzitás Doktori Program célja a biológiai sokféleség széleskörű tudományos vizsgálata, illetve az ilyen vizsgálatok magas szintű végzésére képes szakemberek képzése. Vizsgáljuk különböző természetvédelmi szempontból veszélyeztetett lepke fajok genetikai diverzitását, és sejten belüli parazitáit; a hangyák és gomba parazitáik/szimbiontáik közös evolúcióját; az életmenet evolúció különböző aspektusait édesvízi hidrákon és legyeken; az egyedi viselkedésbeli különbségek hatását a szülői gondozásra és a szociális viselkedésre; illetve elméleti modellekkel kutatjuk a kooperáció evolúcióját. Eredményeinket a legrangosabb nemzetközi folyóiratokban közöljük és neves külföldi kutatócsoportokkal állunk szoros munkakapcsolatban.

A Debreceni Egyetemen a botanikus képzés jelentős múltra tekint vissza, amelyet ’Debreceni Iskola’-ként ismert a magyar növénytani kutatásban meghatározó jelentőségű, Soó Rezső által alapított botanikai (elsősorban növényföldrajzi-rendszertani irányultságú) műhely fémjelez. A DE JNPDI Botanika és Növénybiológia Programjában molekuláris taxonómia, filogenetika és filogeográfia, természetvédelmi botanika, terjedésbiológia, növényökológia valamint növényi-metabolizmus, -fiziológia, sejtbiológia, szövettenyésztés, természetes hatóanyag-kutatás területén folytathatók doktori tanulmányok és szerezhető PhD-fokozat. E témakörökben a Növénytani Tanszék témavezetői által irányított doktoranduszok nemzetközi léptékben versenyképes közleményeket publikálnak és értekezéseket védenek meg.
.

A Biológia Doktori Program keretében szerteágazó kutatások folynak a növények szervezettana, rendszertana, élettana és ökológiája valamint a genetika és alkalmazott mikrobiológia számos területén. Valamennyi kutatási projekthez kapcsolódnak doktori kutatási témák, amelyek eredményeiről nemzetközi folyóiratokban jelennek meg közlemények. A doktoranduszok rendszeresen szerepelnek eredményeikkel hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. Az alprogram oktatói doktori kurzusok bő választékát kínálják saját hallgatóik és más alprogramok illetve doktori iskolák hallgatói számára.

Az édesvíz földünkön a legkorlátozottabban rendelkezésre álló természeti erőforrás, aminek minősége is igen veszélyeztetett, így napjainkra stratégiai elemmé vált. Miután a természetben olyan víztömeg nem létezik ahol nincs élet, a hidrobiológiai kutatások is világszerte egyre inkább felértékelődtek. A Hidrobiológia Doktori Program ösztöndíjasai a vízi és vizes élőhelyek élővilágának meglehetősen széles körében végeznek faunisztikai, florisztikai, genetikai, táplálkozásökológiai, viselkedésökológiai, toxikológiai, kutatásokat, összefüggésben az ökológiai vízminőség, a vízszennyezések, s a vizek változatosságát okozó abiotikus és biotikus tényezőkkel. Európai Uniós forrásnak köszönhetően a hallgatók rendelkezésére állnak a legkorszerűbb terepi mintavételi eszközök, valamint egy igényesen felszerelt laboratórium. Mindennek köszönhetően kutatási eredményeiket rangos folyóiratokban tudják közölni, ami hozzájárul ahhoz, hogy ösztöndíjas éveiket sikeres doktori védéssel zárják.

A Kvantitatív és Terresztris Ökológia Doktori Program általános célja a biológiai sokféleség megőrzésének és a biodiverzitással kapcsolatos ökológiai folyamatoknak a kutatása. Kutatjuk, hogyan őrizhető meg a biológiai sokféleség az egyre nagyobb mértékben átalakuló táji környezet biodiverzitást csökkentő hatása mellett. Ilyen hatások az urbanizáció, a fragmentáció, az intenzív mezőgazdasági művelés, illetve az idegenhonos fajok terjedése. Kulcsfontosságú annak megértése, hogy ezek a folyamatok milyen módon hatnak lokális, élőhelyi-szintű és táji léptékben. A Program kiemelt kutatási területei az agrár- és urbán ökoszisztémák funkcionális sajátságai, a környezeti háttérterhelés, az urbanizáció hatásai illetve a restaurációs ökológiai vizsgálatok. Eredményeinket rendszeresen közöljük a szakma rangos nemzetközi folyóirataiban és számos nemzetközi kutatócsoporttal állunk munkakapcsolatban.